Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιεύσει αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 ανά χώρα, καθώς και προβολή των εδρών, στις 26 Μαΐου 2019. Σεβόμενη πλήρως τους επιμέρους εθνικούς εκλογικούς νόμους, η Kantar, εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το Κοινοβούλιο, θα εκπονήσει προβολές κατανομής εδρών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή σύνοψη θα παρέχει μια πρώτη γενική προβολή, με συνολικά στοιχεία για τις πολιτικές ομάδες και με σημείο αφετηρίας την διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου. Τα διαθέσιμα στοιχεία θα παρουσιάζονται με τον ρυθμό με τον οποίο θα κλείνουν διαδοχικά τα εκλογικά κέντρα στα κράτη μέλη. Η προβολή των εδρών θα ενημερώνεται μέχρι να περατωθούν οι εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη και να δοθούν στη δημοσιότητα τα τελικά αποτελέσματα από τις εθνικές εκλογικές επιτροπές.

Επιπλέον, νωρίς το βράδυ της 26ης Μαΐου και για εκείνες τις χώρες στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκλογές, θα υπάρχουν εθνικές σελίδες που θα παρουσιάζουν τα εκλογικά αποτελέσματα ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, τόσο σε ποσοστά τοις εκατό όσο και σε έδρες, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής, όπως θα έχουν ανακοινωθεί από τις εθνικές εκλογικές επιτροπές. Νέες εθνικές σελίδες θα προστίθενται και θα ενημερώνονται με τον ρυθμό με τον οποίο θα κλείνουν διαδοχικά τα εκλογικά κέντρα στα κράτη μέλη.

Τι είναι η «προβολή»; Η προβολή είναι μια πρόβλεψη για την τελική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές. Δεδομένου ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ένωσης, κάθε προβολή που παρουσιάζεται τη βραδιά των εκλογών θα βασίζεται σε έναν συνδυασμό διαθέσιμων δεδομένων, από ανεπίσημες ενδείξεις όπως τα exit polls ή προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν στα κράτη μέλη, έως τα επίσημα εθνικά αποτελέσματα. Δεδομένα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα δημοσιεύονται για κάθε κράτος μέλος μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές σε αυτό. Η Kantar, εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το Κοινοβούλιο, θα κατανέμει τα εθνικά αποτελέσματα στις σημερινές πολιτικές ομάδες, βάσει του εκλογικού νόμου κάθε χώρας, για να καταλήξει σε προβολή της πλήρους κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεδομένου ότι η μελλοντική σύνθεση των πολιτικών ομάδων του εκλεγμένου Κοινοβουλίου δεν θα μπορεί να προβλεφθεί πριν από την Σύνοδο για τη συγκρότησή του σε Σώμα τον Ιούλιο του 2019, οποιαδήποτε σχετική προβολή θα βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Τι είναι οι «Υπόλοιποι»; Η προβολή της σύνθεσης του Κοινοβουλίου βασίζεται στην διάρθρωση των πολιτικών ομάδων του απερχόμενου Σώματος και δεν μπορεί να προδικάσει το πως αυτή θα διαμορφωθεί στη Σύνοδο για τη συγκρότησή του σε Σώμα τον Ιούλιο του 2019. Οποιαδήποτε εθνικά κόμματα εκπροσωπούνται σήμερα στο Κοινοβούλιο θα τοποθετηθούν στην ίδια πολιτική ομάδα που τα «στεγάζει» σήμερα. Οποιαδήποτε εθνικά κόμματα δεν εκπροσωπούνται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά είναι μέλη αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, θα τοποθετηθούν στην πολιτική ομάδα στην οποία πρόσκειται το εν λόγω Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Εθνικά κόμματα που ούτε εκπροσωπούνται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε πρόσκεινται επίσημα σε αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, κατατάσσονται στην κατηγορία «Υπόλοιποι» χωρίς να προδικάζεται ο πολιτικός τους προσανατολισμός. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάταξη εθνικού κόμματος από μία πολιτική ομάδα σε άλλη ή από την κατηγορία των «Υπολοίπων» σε πολιτική ομάδα θα πραγματοποιηθούν μόνο αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου λάβουν σχετική γραπτή επιβεβαίωση. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε πολιτικές ανακατατάξεις, η κατηγορία αυτή θα απεικονιστεί στην γραφική αναπαράσταση της προβολής των εδρών από δύο ίσα τμήματα που θα βρίσκονται στα αριστερά και στα δεξιά άκρα του Ημικυκλίου.


Πως λειτουργούν οι Ευρωπαϊκές εκλογές;
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος