Τρέχον κοινοβουλευτικό σώμα σε αριθμούς

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντακτική συνέλευση 1 Ιουλίου 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες Αριθμός εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 221
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 191
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 70
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 67
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 52
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 50
EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 48
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 52

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μία πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 25 μέλη που προέρχονται από τουλάχιστον επτά χώρες μέλη.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο του υφιστάμενου σώματος.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Δείτε όλα τα στοιχεία

Απερχόμενο Κοινοβούλιο (τελευταία ολομέλεια, 28 Μαρτίου 2019) Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες Αριθμός εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 217
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 186
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 76
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 68
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 52
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 52
EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 41
ΕΕΕ - Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 37
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 21

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μία πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 25 μέλη που προέρχονται από τουλάχιστον επτά χώρες μέλη.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο του υφιστάμενου σώματος.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Δείτε όλα τα στοιχεία

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος